Видове системи

Мрежовите системи (On-grid PV Systems) са най-често срещаният и използван тип фотоволтаични системи за бита и индустрията. Те дават възможност за алтернативно и практически едновременно използване на слънчевата енергията, генерирана от фотоволтаичната система, както и на електрическа енергия от електропреносната мрежата. При този тип системи не е необходимо те да произвеждат 100% от потреблението на електрическа енергия за дома или бизнес.

Както знаем ел. енергията се използва в реално време. Свръхпроизводството на ел. енергия може да се съхранява (както и други видове енергия) посредством акумулаторни батерии, но това обикновено изисква голяма инвестиция и е свързано със значителни загуби на енергия.

В случая с мрежовите ФВт системи, обаче стандартната електропреносна мрежа може да бъде използвана като един вид батерия, която безплатно, без нужда от сериозна поддръжка и честа подмяна и много по-ефективно може да съхранява излишъка от генерираната енергия.

Така когато няма потребление на енергия, слънчеви панели изпращат допълнително произведена електроенергия обратно в мрежата за използване на други места, а когато един дом или бизнес потребява по –големи количества енергия, но слънчевите панели не произвеждат достатъчно (напр. през нощта, лоши атмосферни и климатични условия и т.н.), то тогава този недостиг на електроенергия се допълва и/или изцяло замества от произвежданата и доставяна електрическа енергия посредством стандартната електропреносна мрежа.

Друго преимущество на мрежовата ФВт система е, че изграждането й дава възможност на собствениците й също така да получават и определена възвръщаемост под формата на изкупуване на свръх произведената електроенергия от държавните и/или електроразпределителни дружества на преференциални цени определени на база на различни насърчителни нормативни актове в областта на ВЕИ или просто да се отрази като коригиращ баланс по следващата месечна сметка за електропотребление. В зависимост от реално инсталираните мощности и начина на финансиране, инвестицията в една такава мрежова ФВт система има реална норма на възвръщаемост между 5-7 години.

Като единствен недостатък на този тип системи може да се посочи, че те не осигуряват защита при прекъсване на електрозахранването.

Всъщност използването на електрическа енергия от мрежово свързана фотоволтаична система, не е много по различно от използването и потреблението на ел. енергията от стандартната електропреносна мрежа, с единствената разлика, че почти всичката или дори всичката енергия, която се генерира е от чистата и неизчерпаема слънчева радиация.

 

 

Компоненти на Мрежовата фотоволтаична система:

- Фотоволтаичен модул/и;

- Инвертор/и

- Необходимите ел. предпазител/и;

- И система за мониториг производството на ел.енергия (по избор).

image